برای تبلیغ در سایت زنده رود با شرکت فرابرد شبکه تماس حاصل فرمایید


هزینه تبلیغات به شرح زیر میباشد:

محل تبلیغ محل نوع تبلیغ هزینه تبلیغ ماهیانه (تومان) هزینه تبلیغ یکساله (تومان)
صفحه اول سایت کادر تصویری 900،000 9،000،000
صفحه اول سایت کادر متنی 600،000 6،000،000
کلیه صفحات یک بخش کادر تصویری 250،000 2،000،000
کلیه صفحات یک بخش کادر متنی 150،000 1،000،000